واحد آموزش

واحد آموزش:
واحد آموزش کمیته تحقیقات با هدف ارتقای سطح پژوهش های دانشجویی از طریق توانمند سازی محققین جوان دانشگاه شکل گرفته است.
اهم فعالیت ها و برنامه ها :

۱.     برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش

۲.     هماهنگی تورهای تحقیقاتی و آموزشی

۳.     هماهنگی امور مربوط به مدرسه تابستانی

۴.     برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتید و محققین برتر

۵.     فراهم نمودن زمینه آشنایی و بهره گیری دانشجویان جدیدالورود از ظرفیت های پژوهشی موجود

کلید واژه ها: آموزش