شورای پژوهشی

شورای پژوهشی حمیدرضا کوهستانی    
ادریس حسین زاده استادیار مهندسی بهداشتی محیط  
بهرام آرمون استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت  
نیره باغچقی استادیار آموزش پرستاری   
مرتضی همت استادیار مدیریت اطلاعات سلامت  
امیرحسین میرگلوی بیات استادیار علوم اعصاب  
مجتبی ذکائی استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای  
علی احسان شهبازی استادیار انگل شناسی پزشکی  
نعمت اله عزیزی استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها  
ساسان گازرانی استادیار فیزیولوژی  
سحر طالب مربی مامایی  
مریم سعیدی استادیار پرستاری  
عاطفه رمضانی   کارشناسی بهداشت محیط
آنیتا گویا   کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
نیکو پورشفقی   کارشناسی اتاق عمل
نجمه ابراهیمی    کارشناسی بهداشت محیط

کلید واژه ها: شورای پژوهشی شورای مرکزی