دبیر کمیته

خانم زهرا شاهمرادی

دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

وظایف:

۱. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

۲. اجرای مصوبات شورای مرکزی

3. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

4. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی

5. ارائه گزارش عملکرد 3 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

کلید واژه ها: دبیر