طرح‌های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی

ردیف عنوان طرح سرپرست دانشجو تاریخ تصویب وضعیت طرح
1 بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در حذف اسید هیومیک از محیط‌های مائی دکتر مختار مهدوی  ناهید نادری 98/11/21 خاتمه
2 بررسی سطح سواد سلامت افراد مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی ساوه در سال 1398 دکتر ادریس حسین‌زاده نگار توکلی 98/11/21 خاتمه
3 بررسی میزان شدت روشنایی دانشکده پرستاری و مامائی ساوه در سال 1398 و ارزیابی میزان رضایت از روشنایی، بار ذهنی، خستگی بینایی و کیفیت خواب دکتر ادریس حسین‌زاده عاطفه رمضانی 98/11/21 خاتمه
4 بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه از برنامه ها و فرایندهای آموزشی و پژوهشی دکتر ادریس حسین‌زاده نجمه ابراهیمی 98/10/18 در حال اجرا
5 ترجمه و روان سنجی نسخه فارسی ابزار سازگاری خودکارامدی تروما دکتر محمود کریمی فاطمه فرشیدی فر 98/11/21 در حال اجرا
6 بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه نسبت به رشته تحصیلی خود در سال 1398 و برخی عوامل مرتبط با آن دکتر ادریس حسین‌زاده بیتا قاسمی 98/10/18 خاتمه
7 بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با نشاط در سالمندان تحت پوشش مراکز جامع سلامت ساوه در سال 1398 دکتر محمود کریمی پریا خالوندی،  فاطمه اکبر تبار احمدی 98/11/21 در حال اجرا
8 بررسی ارتباط خودکارآمدی شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی مراقبین سلامت شهرستان ساوه دکتر محمود کریمی محدثه عباسی 98/10/18 در حال اجرا
9 بررسی کیفیت میکروبی، فیزیکی و شیمیایی آب ورودی به واحدهای دیالیز در شهر ساوه در سال 1398 دکتر مختار مهدوی بهجت السادات باقری 99/02/23 در حال اجرا
10 بررسی وضعیت بهداشت محیط نانوایی های شهر ساوه در سال 1399 دکتر حسین آذرپیرا ریحانه شاه محمدی 99/02/23 در حال اجرا
11 بررسی وضعیت بهداشت محیط مهد کودک های شهر ساوه در سال 1399 دکتر حسین آذرپیرا محدثه بداغی 99/02/23 در حال اجرا
12 بکارگیری فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی(AHP ) جهت بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیطی بیمارستانها- مطالعه موردی بیمارستان های شهر ساوه در سال 1399 دکتر رضا نعمتی فاطمه فتحی 99/02/23 در حال اجرا
           

 

کلید واژه ها: طرح پروپوزال