کارگاه‌های سال ۱۳۹۷

لیست کارگاه‌های کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1397
ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ مستندات
1 روش های تحقیق مباحث مقدماتی دکتر مهدوی 14/09/97 پوستر
2 روش تحقیق 1 دکتر آرمون 25/07/97 پوستر  
3 روش تحقیق 2 دکتر آرمون 02/08/97 پوستر  
4 روش تحقیق 3 دکتر آرمون 30/08/97 پوستر  
5 روش تحقیق 4 دکتر آرمون 07/09/97 پوستر  
6 آشنایی با منابع اطلاعاتی خانم پیشوایی 01/12/97 پوستر  
7 آشنایی با منابع اطلاعاتی خانم پیشوایی 08/12/97 پوستر

 

کلید واژه ها: کارگاه