دستورالعمل اجرایی بند ک ماده۲ آیین نامه استعداد درخشان

جهت دریافت دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین نامه " تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان" فایل زیر را دانلود نمایید. 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بند ک استعداد درخشان