عکس

۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۱
انتخابات سال ۱۳۹۹
مسابقه پروپوزال نویسی ۱۳۹۸
مقاله برگزیده نجمه ابراهیمی
پژوهشگر برتر نجمه ابراهیمی
نجمه ابراهیمی
کارگاه HSE
روش های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ۱۳۹۸
روش تحقیق ۱۳۹۸
کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ۱۳۹۸
کارگاه‌های دیپلم پژوهشی
کارگاه های دیپلم پژوهشی